ข้อมูลสถาบันการเกษตร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลสถาบันการเกษตร จังหวัดสกลนครปี 2559

ลำดับที่อำเภอกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (จำนวนกลุ่ม)กลุ่มยุวเกษตร (จำนวนกลุ่ม)กลุ่มส่งเสริมการเกษตร (จำนวนกลุ่ม)
1เมืองสกลนคร1181323
2อากาศอำนวย3377
3พรรณนานิคม2038
4สว่างแดนดิน1071320
5วาริชภูมิ1427
6กุสุมาลย์242823
7วานรนิวาส851714
8กุดบาก3065
9พังโคน45611
ลำดับที่อำเภอกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (จำนวนกลุ่ม)กลุ่มยุวเกษตร (จำนวนกลุ่ม)กลุ่มส่งเสริมการเกษตร (จำนวนกลุ่ม)
10บ้านม่วง4590
11ส่องดาว4254
12นิคมน้ำอูน9310
13คำตากล้า948
14เต่างอย16618
15โคกศรีสุพรรณ2367
16เจริญศิลป์43510
17โพนนาแก้ว248
18ภูพาน321
 รวม668139184
(ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร)

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2559 จังหวัดสกลนคร

ที่อำเภอวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการประเมินวิสาหกิจชุมชนแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสมาชิกกลุ่มสมาชิกดีปานกลางปรับปรุง
1เมืองสกลนคร1242,407497206510วสช.การเลี้ยงโคขุนบ้านท่าเยี่ยม
2กุสุมาลย์932,06200461814วสช.กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูข้าวฯ “หอมดอกฮัง”
3กุดบาก431,378009263วสช.ส่งเสริมอาชีพบ้านหนองสะไน หมู่ที่11
4พรรณนานิคม1052,4900025330วสช.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนเรือสามัคคี
5พังโคน951,6250035421วสช.แปรรูปผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปือย
6วาริชภูมิ801,35221423149วสช.ข้าวหอมทองบ้านจำปา
7นิคมน้ำอูน27437001150วสช.บ้านดงภูทอง
8วานรนิวาส3197,3400096921วสช.ข้าวกล้องแปรรูปบ้านกุดจิก
9คำตากล้า1532,586005530วสช.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์โนนทรายทอง
ที่อำเภอวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการประเมินวิสาหกิจชุมชนแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสมาชิกกลุ่มสมาชิกดีปานกลางปรับปรุง
10บ้านม่วง1522,87900160วสช.กลุ่มทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดบ้านมาย
11อากาศอำนวย521,4000011276วสช.ผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านสามัคคี
12สว่างแดนดิน3967,90011399114698วสช.เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพพันนาสามัคคี
13ส่องดาว831,8901727360วสช.กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ดำอินทรีย์บ้านเหล่าใหญ่
14เต่างอย731,40212572019วสช.กลุ่มแม่บ้านทำน้ำยาเอนกประสงค์บ้านนาเลา
15โคกศรีสุพรรณ511,2700017112วสช.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปน้ำผลไม้เหล่าเหนือ
16เจริญศิลป์631,363243191227วสช.ทอผ้าไหมโคกไชยวาน
17โพนนาแก้ว7698313010268วสช.ข้าวฮางงอกหอมทองสกลทวาปีบ้านโนนกุง
18ภูพาน1722,2971108420วสช.แปรรูปน้ำผลไม้โนนหัวช้าง
 รวม2,15743,06113365577594198 
(ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร)

Advertisement