ข้อมูลเกษตรกร จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนครตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้ อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 172 เมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 647 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อ้าเภอ 124 ต้าบล 1,520 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 6,003,602 ไร่ จำแนกเป็นพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
– พื้นที่การเกษตร 3,148,103 ไร่
– นาข้าว 2,253,125 ไร่ พืชไร่ 191,442 ไร่
– พืชผัก 14,126 ไร่ ไม้ผล 17,290 ไร่
– ไม้ยืนต้น 497,869 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ 107 ไร่
– ปศุสัตว์ 132,388 ไร่ ประมงเพาะเลี้ยง 41,756 ไร่
– พื้นที่ป่าไม้ 1,015,511 ไร่ – พื้นที่อื่นๆ 1,839,988 ไร่

ข้อมูลการปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 จังหวัดสกลนคร

ลำดับอำเภอจำนวนครัวเรือนเนื้อที่ปลูก (ไร่)เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต (ไร่)ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ (กิโลกรัม)ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม)
1เมืองสกลนคร13,150201,334118,527 
2กุสุมาลย์7,30058,90057,00017,100300
3กุดบาก5,52062,16259,27820,569347
4พรรณานิคม13,641215,74737,52016,884450
5พังโคน5,64585,36185,36142,083493
6วาริชภูมิ5,565111,025111,02548,518437
7นิคมน้ำอูน1,4193,282563211375
8วานรนิวาส18,327315,582315,582122,761389
9คำตากล้า4,69679,88578,32530,077384
10บ้านม่วง11,672132,542132,54255,800421
11อากาศอำนวย10,248212,087212,08788,864419
12สว่างแดนดิน12,793368,725368,725139,747379
13ส่องดาว3,63638,84630,43111,107365
14เต่างอย5,19840,31539,92013,972350
15โคกศรีสุพรรณ6,77151,72034,42017,210500
16เจริญศิลป์4,127100,130100,13042,756427
17โพนนาแก้ว5,140127,177127,17750,871400
18ภูพาน2,54328,345  
 รวมทั้งหมด137,3912,233,1651,908,613718,531376
(ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร)
สรุปสถิติกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
(ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร)
ปริมาณน้ำฝนจังหวัดสกลนคร
(ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร)
การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสกลนคร
(ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร)

สถิติสภาพการทำนาของจังหวัดสกลนคร

(ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร)

Advertisement