ความสำคัญของปัญหา

ไทยมีพื้นที่นาข้าวประมาณ 60 ล้านไร่ทั่วประเทศ มีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 30-32 ล้านตันต่อปี การค้าข้าวสารบรรจุถุงผ่านช่องทางร้านค้าสมัยใหม่ มีสัดส่วนถึง 65-70% ปี 2559 และไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวขาวหลักในตลาดโลกมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 24% จังหวัดสกลนครมีจำนวนกลุ่มเกษตรกรรวมอาชีพทำนารวม 4,865 ราย ซึ่งมีสมาชิกจำนวนมากเป็นแบบวิสาหกิจชุมชน ตลาดเฉพาะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ข้าวต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร ได้แก่ ตลาดท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ตลาดต่างจังหวัด และตลาดชั่วคราว คณะผู้วิจัยจึงมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมข้าวในจังหวัดสกลนครด้วยการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบริหารธุรกิจ และด้านสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ด้วยการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมแบบครบวงจร เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวในขอบเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร เกิดการขายจริงในระบบอีคอมเมิร์ซ สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันและสนับสนุนศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร จากฐานรากของประเทศไปสู่ระดับมหาภาค ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการสู่ยุค Thailand 4.0

แผนการดำเนินงาน 1-6 เดือน

Advertisement