ทีมงานโครงการ

โครงการ “สกลนครโมเดล” การวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย จากผลิตภัณฑ์ข้าวจังหวัดสกลนคร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

หน่วยงานความร่วมมือ
– สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ทีมโครงการวิจัย
ดร.อนุชาวดี ไชยทองศรี
ดร.สมพงษ์ วะทันติ
ดร.หทัยรัตน์ หอมไกรลาศ
อ.มานิตย์ สานอก
อ.วรรณิดา สารีคำ
อ.ทิพวรรณ์ ศิริมาตร
อ.ดาริกา แสนพวง
พ.จ.อ.อดิศร แสนเมือง

Expertizes

What You Do

Add more information about what you do. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id arcu aliquet, elementum nisi quis, condimentum nibh.

What You Do

Add more information about what you do. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id arcu aliquet, elementum nisi quis, condimentum nibh.

What You Do

Add more information about what you do. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id arcu aliquet, elementum nisi quis, condimentum nibh.

What You Do

Add more information about what you do. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id arcu aliquet, elementum nisi quis, condimentum nibh.

Experiences

Job Title at Company

2005 – 2008

Add more information about what you did. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id arcu aliquet, elementum nisi quis, condimentum nibh.

Job Title at Company

2012 – 2015

Add more information about what you did. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id arcu aliquet, elementum nisi quis, condimentum nibh.

Job Title at Company

2008 – 2012

Add more information about what you did. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id arcu aliquet, elementum nisi quis, condimentum nibh.

Job Title at Company

2015 – Present

Add more information about what you did. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id arcu aliquet, elementum nisi quis, condimentum nibh.

Let’s make something together.

Advertisement