ระดับผลผลิตข้าวเมื่อใส่ปุ๋ยโดยวิธีเกษตรกร

ระดับผลผลิตข้าวเมื่อใส่ปุ๋ยโดยวิธีเกษตรกร อำเภอพังโคน
(ที่มา : ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร สำนักพัฒนาและวิจัยข้าว กรมการข้าว)
ระดับผลผลิตข้าวเมื่อใส่ปุ๋ยโดยวิธีเกษตรกร อำเภอวาริชภูมิ
(ที่มา ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร สำนักพัฒนาและวิจัยข้าว กรมการข้าว)
ระดับผลผลิตข้าวเมื่อใส่ปุ๋ยโดยวิธีเกษตรกร อำเภอน้ำอูน
(ที่มา ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร สำนักพัฒนาและวิจัยข้าว กรมการข้าว)
Advertisement