About

หน่วยงานความร่วมมือ
– สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หัวหน้าโครงการ   
นางสาวอนุชาวดี  ไชยทองศรี
ทีมโครงการวิจัย
ดร.สมพงษ์ วะทันติ
ดร.หทัยรัตน์ หอมไกรลาศ
อ.มานิตย์ สานอก
อ.วรรณิดา สารีคำ
อ.ทิพวรรณ์ ศิริมาตร
อ.ดาริกา แสนพวง
พ.จ.อ.อดิศร แสนเมือง

สถานที่ติดต่อ   
โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศ สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
e-mail  anuchavadee.ch@rmuti.ac.th
โทรศัพท์ 0866399973
ระยะเวลาตลอดโครงการ      1      ปี
เริ่มโครงการวิจัย
เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2562 –
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

“สกลนครโมเดล” การวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทยจากผลิตภัณฑ์ข้าวจังหวัดสกลนคร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวของชุมชนสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสกลนครให้มีเอกลักษณ์ที่สวยงามโดดเด่นและทันสมัย

2. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวของชุมชนสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสกลนคร ผ่านเวิลด์ไวด์เว็บโดเมนหลักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้น

3. เพื่อพัฒนาชุดความรู้หลักสูตรการอบรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทยจากผลิตภัณฑ์ข้าวให้สมาชิกกลุ่มสหกรณ์ ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกรมการข้าว

4. เพื่อพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซที่สามารถขายสินค้าได้โดยตรงกับลูกค้าให้กับสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทำให้มีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น

5. เพื่อพัฒนา Big Data ต้นแบบระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลางข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้าว จังหวัดสกลนคร (Farmer ONE) ให้เป็นเอกภาพและเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายยุคดิจิทัล


Advertisement