Contact

“สกลนครโมเดล” การวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทยจากผลิตภัณฑ์ข้าวจังหวัดสกลนคร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

ที่อยู่ / ADDRESS

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขที่ 199 หมู่ 3
ถ.พังโคน – วาริชภูมิ
อ.พังโคน , จ.สกลนคร 47160
ประเทศไทย

Send Us a Message

Advertisement