E-commerce

“ข้าวฮางวาริช (ข้าวฮางวาริชภูมิ)”
ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางวาริชภูมิ
ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0956692840
“Pop Rice (Varin Rice)”
ผลิตโดย Varin Rice กลุ่ม Young Smart Farmer
ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0979268344

“ข้าวอินทรีย์ตำบลนาซอ”
ผลิตโดย กลุ่มสตรีแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านกุดเรือใหญ่
ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0630021517

“ข้าวหอมมะลิ 100% ตาเตี้ย”
ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านสูงเนิน ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0879154186
“ข้าวฮางดอนหวายดอนนคร”
ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนหวาย (พ่อแม่ทำ ลูกช่วยขาย)
ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0887398374
ข้าวฮางงอกอินทนิล (ข้าวฮางงอกหอมมะลิ)
ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านน้อยจอมศรี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0854572146

Advertisement