วิสาหกิจชุมชนธรณินอินทรีย์

วิสาหกิจชุมชนธรณินอินทรีย์ บ้านกุดแฮด ตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์SDGsPGS
เกษตรกรรมยั่งยืน คือระบบการเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิต เกษตรกร กระบวนการผลิต และการจัดการทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศซึ่งนําไปสู่การพึ่งตนเองและการพัฒนา คุณภาพชีวิต ของเกษตรกรและผู้บริโภค เครือข่าย SDGsPGS ได้พัฒนากลไกการขับเคลื่อนระดับจังหวัดขึ้นมา 4 กลไก ได้แก่ กลไกคณะทํางานตรวจแปลงเกษตรกรรมยั่งยืน กลไกธุรกิจ กลไกคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน เกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม และสุดท้ายคือกลไกเพื่อดูแลการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูล SDGsPGS

Advertisement